Ἀρχεῖα κατηγορίας: LARSON

ANCIENT GREEK CULTS – J.LARSON

ANCIENT GREEK CULTS - J.LARSON

ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΩ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ .
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΕΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF.

CONTENTS
List of illustrations ix
Preface and acknowledgments xi
Frontispiece maps xii
1 Methods, sources, and concepts for the study of ancient
Greek cults 1
2 Progenitor and king: Zeus 15
3 Lady of grand temples: Hera 29
4 Mistress of citadels: Athena 41
5 Ruler of elemental powers: Poseidon 57
6 Mistresses of grain and souls: Demeter and
Kore/Persephone 69
7 Guarding and guiding the city: Apollo 86
8 The tender and the savage: Artemis 101
9 The persuasive goddess: Aphrodite 114
10 Epiphany and transformation: Dionysos 126
11 Dear to the people: Hermes, Pan, and nature deities 144
12 Divine specialists: other Panhellenic deities 156
13 Strangers and indigenes: latecomer and regional deities 170
14 Anomalous immortals: hero-gods and heroine-goddesses 183
15 The powerful dead: heroes and heroines 196
Notes 208
Bibliography 222
Index of primary sources 265
Index of divine, heroic, and mythic figures 276
General index 283

Σχολιάστε

24 Μαρτίου 2013 · 2:03 π.μ.